روغن سبوس برنج و کاهش ضایعات آسیاب برنج

روغن سبوس برنج و کاهش ضایعات آسیاب برنج
روغن سبوس برنج

روغن سبوس برنج و کاهش ضایعات آسیاب برنج

مقدمه
برنج دومين غله توليدي در جهان است كه از نظر مقدار پس از گندم قرار گرفته و منبع غذايي اوليه براي تقريباً نيمي از جمعيت
جهان محسوب ميشود.( ۱) برنج در بيش از ۱۰۰ كشور با شرايط اقليمي متفاوت رشد ميكند.( ۸) بيشتر توليد برنج(حدود ۹۰ %توليد
جهاني برنج)( ۲۳ ) و مصرف آن در كشورهاي در حال توسعه آسيا تمركز يافته است. ( ۱۶ ) از جمله كشورهاي عمدة توليدكننده برنج مي
توان به چين، هند، اندونزي، بنگلادش، تايلند، ويتنام، برمه، ژاپن، فيليپين و كره اشاره کرد كه حدود ۲۲ % توليد برنج آسيا را در
( برميگيرد. بخش عمده توليد برنج بهوسيلة كشاورزان كوچك صورت مي گيرد.( ۱
سبوس برنج محصول جانبي آسياب كردن در كشورهاي فرآيندكننده برنج است و به علت محتواي روغني، پروتئيني و كربوهيدراتي
بالا بخش اعظم خوراك دام را تشکيل مي دهد.( ۹) اين امر نه تنها باعث كاهش اجزاء ارزشمند تغذيهاي برنج دررژيم غذايي انسان
۱۰ % کاهش مي دهد. در آسيا تكنولوژي آسياب برنج در مقياس بزرگ با – ميشود بلكه كميت برنج در دسترس را نيز به ميزان ۱۵
( بريبري)- كه به علت دور ريختن سبوس برنج است- همراه است.( ۶ ) B توسعه كمبود ويتامين
در گذشته مصرف انسان از سبوس محدود بوده است چون سبوس به سرعت فاسد ميشود. جذابيت در زمينه سبوس برنج زماني ايجاد
شد كه مطالعات نشان داد گنجاندن سبوس جو دو سر در رژيم غذايي، كلسترول سرم را كاهش ميدهد. يك آزمون ۱۰ هفتهاي كنترل
شده نشان داد كه سبوس برنج نيز مانند سبوس جو دو سر باعث كاهش غلظت کلسترول خون در زنان و مردان با كلسترول خون
نسبتاً بالا ميشود. ( ۲۱ ) . امروزه بهرهبرداري از ضايعات كشاورزي و گياهي به عنوان منبع توانمند آنتياكسيدان هاي طبيعي مورد توجه
( قرار گرفته است. ( ۲
استفاده كامل از سبوس برنج به عنوان يك منبع پروتئيني و روغن خوراكي خصوصاًً در كشورهاي در حال توسعه پرورشدهنده برنج
مطرح است. شلتوك آسياب شده براي بدست آوردن سبوس بدون پوست ، تميز مي شود و تثبيت فوري و استخراج روغن در مقياس
۱۷ % روغن است كه ميتواند به طور تجاري استخراج و تصفيه گردد. در يك سيستم – تجاري صورت مي گيرد. سبوس برنج حاوي ۲۳
آسياب مدرن از شلتوك ، ۶۷ % برنج آسياب شده و حدود ۱۰ % سبوس توليد ميشود. از اينرو سبوس يك منبع توانمند روغن خوراكي
( است.( ۱
همانگونه كه آگاهي مصرفكنندگان در مورد اجزاء غذايي با ارزش بالاي تغذيه اي مانند اوزيرانولها و توكوتري انولهاي روغن سبوس
برنج افزايش مييابد، انتظار ميرود مصرف اين روغن نيز افزايش يابد. ( ۸) فايده عمده اين محصول براي صنعت آسياب برنج، توسعه
محصولات جانبي از آسياب هاي برنج و فايده آن براي مشتري ، ايجاد يك منبع روغن جايگزين مطابق با احتياجات مصرفكننده از
( نظر كاربرد، تغذيه و قيمت اقتصادي مي باشد.( ۱۱
خصوصيات تغذيهاي:
در مقايسهٔ روغنهاي نباتي و روغن سبوس برنج از نظر شماي اسيدچربي، به اين نتيجه ميرسيم که روغن سبوس برنج نزديکترين
مورد طبق پيشنهادات انجمن قلب آمريکاست. طبق نظر انجمن قلب آمريکا بيش از ۱۰ % اسيدچرب اشباع در رژيم به علت افزايش
سطوح کلسترول نامطلوب ، اسيدهاي چرب يک غير اشباع به ميزان ۱۰ % و بالاتر به دليل حفظ سطوح کلسترول مطلوب و اسيدهاي
چرب چندغير اشباع در سطح ۱۰ % (بيشتر از اين مقدار باعث توليد راديکالهاي آزاد و کمک به ايجاد سرطان يا تشديد آن مي گردد
و از آن جا که بدن براي متابوليسم خود نيازمند اسيدهاي چرب ضروري است کمتر از اين مقدار نيز مناسب نميباشد.) مناسب است .
(۱۷)
۴% مواد صابوني / جزء صابوني ناشونده محتوي آنتي اکسيدان ها و مواد مغذي ميکرو در روغن است . روغن سبوس برنج محتوي ۲
۱% مواد صابوني ناشونده دارند . روغن سبوس برنج هيچ گونه واکنش آلرژي – ناشونده مي باشد در حالي که بقيه روغن ها کمتر از ۲
زايي ايجاد نمي کند و بالاترين ظرفيت کاهش کلسترول را نسبت به ساير روغن ها دارد . فراکسيون صابوني ناشونده روغن سبوس برنج
( توکوفرول ،توکوتري انول ، گاما اوريزانول ، مقادير بالاي فيتوسترول ، پلي فنل ها واسکوالن است . ( ۱۸ ، E غني از کمپلکس ويتامين
اسيدفروليک موجود در روغن سبوس برنج باعث حمايت از سيستم ايمني ميشود. ( ۲۵ ) اوريزانول باعث کاهش کلسترول پلاسما، کاهش
جذب کلسترول، کاهش بروز اتروسکلروز زود هنگام، جلوگيري از تجمع پلاکتها، افزايش دفع اسيدهاي صفراوي مدفوعي، حفظ تعادلعصبي، جلوگيري از اختلالات يائسگي، کاهش تأثير نامطلوب اشعه ماوراءبنفش روي پوست ( ۱۹ ) ، کاهش اثر ضدپيري ، ضد شوره ، ضد
خارش ( ۸) ، کمک به رشد بدن ، تسهيل رشد مويرگ در پوست و بهبود گردش خون همزمان با ترشح هورمونهاي محرک ( ۲۲ ) ، حفظ
مغز استخوانهاي دراز و در نتيجه جلوگيري از پوکي استخوان ( ۲۱ ) ، بهبود فعاليت گونادوتروپينها و عملکرد بهتر هيپوتالاموس
ميگردد. ( ۱۶ ) گامااوريزانول باعث سلامت معده، تعادل ترشح هورمون هاي تيروئيدي ، تعادل هورموني بدن ( ۲۵ )، کاهش ليپوپروتئين با
دانسيته پايين و افزايش ليپوپروتئين با دانسيته بالا ميگردد. ( ۱۶ ) گامااوريزانول و اسيدفروليک باعث بهبود رشد عضلاني و عملکرد
( ورزشي در بدن مي شوند. ( ۲۵
( روغن سبوس برنج حاوي اوريزانول، کمپسترول و بتاسيتوسترول است و بر سلامت رگهاي قلب مؤثر مي باشد. ( ۲۱
است. ( ۲۵ ) بخش غني از توکوتريانول در موشها ميزان E توکوتريانولها داراي فعاليت آنتياکسيداني ۶۰۰۰ برابر قوي تر از ويتامين
( ليپوپروتئين با دانسيته پايين ،اجزاء واکنشپذير با تيوباربيتوريک اسيد و ديانهاي مزدوج را به طور چشمگيري کاهش ميدهد. ( ۱۴
دسمتيل توکوتريانول و دي دسمتيل توکوتريانول کلسترول سرم و ليپوپروتئين با دانسيته پايين را کاهش ميدهد. تعداد و وضعيت
( متيلهاي جانشين شده در توکوتريانولها بر خصوصيات پايينآوردن کلسترول، فعاليت آنتياکسيداني و ضد توموري مؤثر است. ( ۱۷
توکوتريانولها بر روي ۳-هيدروکسي- ۳-متيل گلوتاريل کوانزيم آ رداکتاز – آنزيم کبدي که باعث تسريع سنتز کلسترول ميشود-
تأثير بازدارنده دارد.توکوتريانولها با داشتن يک زنجيره جانبي فارنسيل غير اشباع قابليت دسترسي بيشتري به راديکالهاي ليپيدي
( دارند و در مقايسه با توکوفرولها ظرفيت آنتياکسيداني بيشتري را نشان ميدهند. ( ۳
توکوتريانولها باعث حفاظت از رگهاي خوني، تقويت ديواره سرخرگها، حفظ جريان خون در سرخرگها (کرونر، کاروتيد و
( پريفرال) ( ۲۶ ) ، جلوگيري از بيماريهاي قلبي- عروقي و ايجاد سرطان ميشوند. ( ۱۹
اوريزانول، فيتوسترول، توکوتريانول، توکوفرول و اسکوالن علاوهبر تأثيرات آنتياکسيداني بر روي پوست مؤثرند. ( ۱۲ ) توکوتريانول و
( توکوفرول با توقف اکسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و فرو نشاندن راديکالهاي آزاد از غشاهاي سلولي محافظت ميکنند. ( ۱۶
عصاره سبوس برنج با مخلوط توکوفرول در به تأخير انداختن اکسيداسيون لينولئيک اسيد و در نتيجه حفظ کاروتن فعاليت
که مکمل کاروتن و توکوفرول در محلول لينولئيک اسيد به اضافه A سينرژيستي دارد. سرعت رشد موشهاي داراي کمبود ويتامين
مکمل عصاره سبوس برنج دريافت ميکنند، افزايش مييابد. سينرژيسم آنتياکسيداني عصاره سبوس برنج و توکوفرول در مورد روغن
( پنبه دانه و سويا نيز مؤثر است. ( ۲۷ ) توکوفرولها بر روي سلامت سطوح گلوکز خون تأثير دارند. ( ۲۵
يک آنتياکسيدان مهم است که ميتوکندري را از تخريب توسط راديکالهاي آزاد محافظت ميکند. فرايند جابجايي Q کوانزيم 10
به دام ميافتند. کوانزيم E و ويتامين Q الکترون در ميتوکندري باعث توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن مي شود که توسط کوانزيم 10
رابطه E آغاز و انتشار پراکسيداسيون ليپيدي در غشاهاي سلولي و بخش ليپوپروتئيني را کاهش ميدهد و با ويتامين Q10
عضله قلبي را تقويت ميکند، فشار خون را در سطوح نرمال حفظ ميکند و به طور مؤثري بر سلامت Q سينرژيستي دارد. کوانزيم 10
مي باشد و در قلب، کبد، Q در انسانها کوانزيم 10 Q لثه ، ايمني، ظرفيت هوازي و عملکرد فيزيکي بدن مؤثر است. فرم غالب کوانزيم
در Q کليه، پانکراس متجمع است. حداکثر توليد آن در بدن در سن ۲۰ سالگي بوده و پس از آن کاهش مييابد. مکمل کوانزيم 10
( اروپا، آسيا و ايالات متحده به دليل فوايد آن مورد استفاده قرار ميگيرد. ( ۳
كاربرد روغن سبوس برنج
۱-توليد وانيلين از باقيمانده ضايعات روغن سبوس برنج
وانيلين ( ۳- متوکسي ۴- هيدروکسيبنزالدهيد) يک طعمدهنده براي نوشيدنيها و فرآوردههاي دارويي مي باشد. امروزه وانيلين بيشتر
به فرم سنتزي به بازار عرضه ميشود اما تقاضاي مصرفکنندگان بيشتر در مورد محصولات طبيعي است كه باعث ايجاد فرآيندهاي
بيوتکنولوژي در اين راستا گرديده است. فروليکاسيد يک هيدروکسيسيناميک اسيد بينهايت فروان در ديواره سلولي گياهان و
خصوصاً در سبوس غلات مي باشد و از اين رو ميتواند به عنوان ماده خام توليد وانيلين به وسيله قارچها مورد استفاده قرار گيرد.
فروليکاسيد در بقاياي روغن سبوس برنج به عنوان يک مخلوط فرولات استريفيه شده به صورت ۲۴ – متيلن سيكلو آرتانول
کمپسترول، بتاسيتوسترول و سيكلوآرتانول يافت ميشود. در يک مطالعه جديد تبديل فروليکاسيد به وانيلين توسط ارتباط دو گونه

بررسي شد. در يک Asperigillus niger CGMCC و 0774 Pycnoporus cinnabarinus CGMCC قارچي شامل 1115

Aspergillus ۲ گرم بر ليتر وانيليک اسيد) توسط / ظرف تخمير ۲۵ ليتري باغلظت ۴ گرم بر ليتر اسيدفروليک، بالاترين بازده( ۲
فيلتر شده و سپس تغليظ ميگردد. وانيليک اسيد در A.niger CGMCC بدست آمد. کشت 0774 niger CGMCC0774
به وانيلين تبديل ميشود. اگر اين محيط بيولوژيکي با ۵ گرم بر ليتر P.Cinabarinus CGMCC بخش فيلتر شده توسط 1115
( ۲ گرم بر ليتر خواهد بود. ( ۲۹ / تکميل شود، بازده وانيلين ۸ HZ گلوکز و ۲۵ گرم رزين 802
۲-تأثير روغن سبوس برنج در محصولات آردي
در ميان محصولات آردي خصوصاً کيک و شيريني، چربي يکي از اجزاء عمده است. خصوصيات عملکردي و تغذيهاي روغن سبوس برنج
آن را به عنوان شورتنينگ در محصولات آردي مناسب ميگرداند. در يک مطالعه طي ۴۵ روز شيرينيهاي تهيه شده با مقادير مختلف
روغن سبوس برنج بررسي گرديد. با افزايش درصد روغن سبوس برنج انديس تيوباربيتوريک اسيد کاهش يافته و شروع تند شدن به
تأخير ميافتد. استفاده از ۵۰ % روغن سبوس برنج و ۵۰ % شورتنينگ نرمال شيرينيهايي با کيفيت عالي توليد ميکند و تأثير روغن
( سبوس برنج به عنوان شورتنينگ در محصولات آردي را مورد تأييد قرار مي دهد. ( ۲۲
۳-تأثير روغن سبوس برنج روي پودر شير کامل
پايداري شيرخشک کامل توسط واکنشهاي فيزيکي و شيميايي بسياري تأثير ميپذيرد. چربي شير داراي اسيدهاي مونوکربوکسيليک
بتاکاروتن و ،E چند غيراشباع است که آن را مستعد اتوکسيداسيون ميگرداند. شير محتوي آنتياکسيدانهاي طبيعي خصوصاً ويتامين
خوراک دام به شير انتقال مييابد. افزودن E است اما غلظت آنها بسته به خوراک دام متغير است. تنها ۲% از ويتامين C ويتامين
روغن سبوس برنج به طور مناسبي پايداري اکسيداتيو شيرخشک را بهبود بخشيده و از طرف ديگر باعث بهبود کيفيت تغذيهاي آن
ميگردد.
۳% چربي) مورد بررسي قرار گرفت. / در يک مطالعه، تأثير روغن سبوس برنج با اوريزانول بالا روي پايداري اکسيداتيو پودر شير کامل ( ۶
۰% به پودرشير کامل بدست آمده در حرارت پايين افزوده شود ، بدون تغيير طعم درکاهش / روغن سبوس برنج زماني که به ميزان ۱
اکسيداسيون مؤثر است. افزودن روغن سبوس برنج به شير خشک بدست آمده در حرارت بالا تأثير چنداني روي اكسيداسيون آن ندارد.
ازآن جا که تيمار حرارتي قبل از افزودن روغن سبوس برنج انجام ميگيرد بنابراين شيرخشک بدست آمده در حرارت بالا حفاظت
آنتياکسيداني ندارد و ممکن است چربي شير تا حدي اکسيده شود که آنتياکسيدانهاي موجود در روغن سبوس برنج را نيز غيرمؤثر
( گرداند. ( ۱۵
۴-پوشش دادن
روغن سبوس برنج براي پوشش دادن سطحي محدودهٔ وسيعي از محصولات از جمله کراکر، آجيل و اسنکها به منظور افزايش زمان
ماندگاري استفاده ميشود. ( ۱۹ ) اين روغن حاوي سطوح بالايي فيتوسترول، گاما اوريزانول و توکوفرول است و باعث پايداري اکسيداتيو
( اين محصولات ميگردد. ( ۱۲ ) استفاده از اين روغن براي پوشش دادن توسط طعم مطلوب آن تقويت ميشود. ( ۱۹
۵-مارگارين و شورتنينگ
پايدار و استرهاي گليسرول پالمتيک اسيد باعث تعادل β افزون بر طعم روغن سبوس برنج عوامل ديگري چون تشکيل کريستالهاي
خوبي در خصوصيات پلاستيسيته و مالشپذيري آن مي گردد. ( ۸) محدوده وسيعي از انواع مارگارين به وسيله مخلوط کردن با ديگر
( روغنها و از طريق اينتراستريفيکاسيون بدست ميآيد. ( ۱۹
استئارين جدا شده طي زمستانه کردن ميتواند درمارگارين و شورتنينگ استفاده شود. روغن سبوس برنج که تا درجه مطلوب
( هيدروژنه شده است براي شورتنينگهاي اختصاصي يا در فرمولاسيون مارگارين سنتي به کار ميرود. ( ۱۱
۶-کاربرد روغن سبوس برنج براي سرخ کردن

در ژاپن روغن سبوس برنج عمدتاً به عنوان روغن سرخ کردني استفاده ميشود. ( ۱۱ ) پايداري اکسيداتيو روغن سبوس برنج معادل روغن
بادام زميني درشرايط سرخ کردن عميق است. ( ۸) روغن سبوس برنج عملکرد سرخ کردني عالي داشته و طعم مطلوبي به غذاي سرخ
شده ميبخشد. اين روغن حين نگهداري پايداري خوبي دارد و بدون هيدروژناسيون به علت سطوح متوسط اسيدهاي چرب اشباع
طبيعي و محتواي لينولنيک کم، عمرسرخ کردني خوبي نشان مي دهد. از آنجا که براي پايدار كردن اين روغن به هيدروژناسيون نياز
نيست اين روغن، يک روغن سرخ کردني مايع با کيفيت عالي و عاري از اسيدهاي چرب ترانس محسوب ميشود. ( ۱۹ ) اين روغن طي
سرخ کردن ۱۵ % جذب روغن کمتري دارد واستفاده از آن اقتصادي است (اين مطلب با ويسکوزيته روغن مرتبط است) ( ۱۸ ) و بهعلاوه
سرخ کردن با آن زمان کمتري ميگيرد. ( ۲۲ ) اوريزانول موجود در روغن سبوس برنج در محصولات سرخ شده حفظ ميشود. ( ۱۲ ) نقطه
دود بالاي اين روغن از ايزومريزاسيون و پليمريزاسيون اسيدهاي چرب و همچنين توليد راديکالهاي آزاد در دماهاي بالا جلوگيري
( ميکند. ( ۱۸
روغن سبوس برنج نسبت به پالم اولئين پايداري حرارتي بهتري دارد. پايداري اکسيداتيو روغن سبوس برنج معادل يا بهتر از روغن
سويا، ذرت، کانولا، پنبه دانه و گلرنگ درسرخ کردن عميق است و محتواي کربونيل آن به مقدار کمي افزايش مييابد. مقدار پراکسيد،
كف ، اسيدچرب آزاد و تشکيل پليمر کمتري در مورد اين روغن نسبت به ساير روغنها گزارش شده است. مخلوط روغن سبوس برنج
با روغن سويا باعث کاهش سرعت فساد روغن سويا ميشود.
چيپس سيبزميني آماده شده با روغن سبوس برنج پايداري بو و طعم بهتري را در دماي نگهداري بالا نشان ميدهد و از اين جهت
مابين روغن بادام زميني و روغنپنبهدانه قرار ميگيرد. ( ۱۱ ) در يک آزمايش عملکرد سرخکردني چندنوع روغن و مخلوط روغني مقايسه
گرديد و نتيجه زير بدست آمد:
مخلوط روغن سبوس برنج+روغن کنجد> پالم اولئين > کانولا هيدروژنه > روغن آفتابگردان با> روغن بادامزميني
+روغن آفتابگردان با اولئيک اسيد بالا شده جزئي اولئيک اسيدبالا
مخلوط روغن سبوس برنج، روغن کنجد و روغنآفتابگردان با اولئيک اسيد بالا عملکرد سرخ کردني ۶۵ ساعته دارد در حاليکه اين زمان
براي روغن آفتابگردان با اولئيک اسيد بالا ۳۵ ساعت است. افزودن روغن سبوس برنج و روغن کنجد باعث بدست آوردن محصولي با
( کيفيت بهتر و قيمت پايينتر ميشود. ( ۵
طعم مطلوب اين روغن که مکمل طعم طبيعي گوشت، غذاهاي دريايي و سبزيجات است روغن سبوس برنج را يک انتخاب عالي براي
تفت دادن چيني ميگرداند. بهعلاوه اين روغن نقطه دود بالايي در دماهاي بالاي سرخ کردن دارد. ( ۱۹ ) روغن سبوس برنج در تفت دادن
( چيني غذاهاي شرقي در آمريکا و اروپا مشهورگرديده است. ( ۸
۷-کاربرد روغن سبوس برنج در مايونز و روغن سالاد
مايونز سنتي با روغن سويا و زرده تخم مرغ محتوي ساير اجزا توليد مي شود . با توجه به اهميت بيماري هاي قلبي_عروقي در
سالهاي اخير روغن سبوس برنج به عنوان يک منبع ليپيدي سالم همراه با تأثيرات کاهش کلسترول مي تواند به جاي روغن سويا در
توليد مايونز استفاده شود . رنگ ، بو و احساس دهاني نمونههاي حاوي روغن سبوس برنج نسبت به نمونههاي کنترل، متمايز است و
در واقع پذيرش کمتري دارد اما پس از آگاه کردن مصرف کنندگان از تأثيرات مفيد روغن سبوس برنج براي سلامتي، تمايل مصرف
( کنندگان به خريد افزايش مييابد. ( ۷
( روغن سبوس برنج زمستانه شده يک روغن سالاد عالي است و براي توليد مايونز و سسهاي سالاد بسيار مناسب است. ( ۸
۸-توليد فروليک اسيد
در توليد روغن خوراکي سبوس برنج يک روغن تيره رنگ و ويسکوز بدست ميآيد که يک ماده دور ريختني است و ميتوان از آن
فروليک اسيد تهيه کرد. فروليک اسيد در گذشته از بنزين بدست ميآمد و به علت گران بودن اين ماده هيچ کس نميتوانست از آن به
عنوان يک ماده شيميايي استفاده کند. فروليک اسيد توسط واکنش کندانسه شدن وانيلين با مالونيک اسيد بدست ميآيد. منبع کربني
فروليک اسيد دي اکسيدکربن هواست. در اين روش توليد فروليک اسيد براي هميشه تا زمانيکه انسانها توليد برنج داشته باشند،

( ادامه خواهد يافت. (

۹-كاربرد روغن سبوس برنج در خوراك دام
به خاطر خصوصيات مطلوب روغن سبوس برنج شامل افزايش رشد عضلات ،افزايش عملكرد فيزيكي ،فعاليت ضد سرطاني ، بازداري از
اشعه ماوراء بنفش ،حفظ سلامت قلبي_عروقي و تأمين اسيدهاي چرب ضروري مي توان از آن در تغذيه حيوانات خانگي و ديگر
( حيوانات استفاده کرد با اين حال اين روغن با ارزش تر از آن است كه بدين منظور استفاده شود. ( ۱۹
۱۰ -کاربرد روغن سبوس برنج در سوخت بيوديزلها
استرهاي اتيل و متيل اسيدهاي چرب سوختهاي بيوديزل خوبي هستند. توليد اتيل استر نسبت به متيل استر بيشتر مورد توجه است
چون يک سوخت کام ً لا کشاورزي محسوب مي شود و کربن اضافي که توسط مولکول اتانول فراهم شده است بهطورچشمگيري حرارت
را افزايش ميدهد. استفاده از روغن سبوس برنج که به عنوان روغن غيرخوراکي جزء ضايعات کشاورزي محسوب ميشود در توليد اتيل
استرها به کار ميرود.
توليد اتيلاستر از چربيها و روغنهاي كاتاليز شده باقليا يا به وسيله استريفيکاسيون مستقيم اسيدهاي چرب ارزان با کاتاليزور اسيدي
انجام ميگيرد. در حالي که استريفيکاسيون اسيدهاي چرب در محيط اسيدي سريع است، استريفيکاسيون سريعتر گليسيريدها توسط
محيط قليايي انجام ميگيرد و از اين رو استريفيکاسيون روغنها با اسيديته بالا در دو مرحله صورت ميگيرد.
در يک مطالعه استريفيکاسيون در جا براي روغن سبوس برنج با استفاده از اتانول ( ۹۶ %) و اسيد سولفوريک مورد تحقيق قرار گرفت.
نتايج نشان داد که محصولات استري روغن سبوس برنج با افزايش اسيد چرب آزاد بيشتر ميشود. افزايش غلظت اتانول نيز باعث
افزايش چشمگيري در بازده استرها از روغن سبوس برنج با اسيديته پايين ميگردد. توليد اتيل استرها از ماده اوليه ارزاني چون روغن
( سبوس برنج توسط روش استريفيکاسيون در جا اهميت اين استرها را به عنوان انرژي تجديد شدني و تميز افزايش داده است. ( ۲۸
۱۱ -استفاده از روغن سبوس برنج در ساخت لاستيک استايرنبوتا ديان
ساخت لاستيک شامل مخلوط کردن فعالکننده، فعالکننده همزمان ١، تسريعکننده، آنتياکسيدان، پرکننده، کمک فرآيند، عامل
ولکانش و غيره است. اسيدهاي چرب بلندتر و فنلهاي موجود در روغن سبوس برنج به ترتيب به عنوان فعالکننده همزمان و
آنتياکسيدان در فرآيند ولکانش به کار ميروند. افزودن اين روغن همراه با پرکننده نياز به کمک فرآيند را نيز برآورده ميکند. اين
جايگزيني روي بهبود خصوصيات تأثيري ندارد اما خصوصيات فيزيکي قابلمقايسهاي را با مخلوطهاي مرجع نشان ميدهد. از آنجا که
روغن سبوس برنج ارزانتر از ديگر روغنهاي معمول به عنوان کمک فرآيند در ساخت لاستيک است، اين روغن با طبيعت غير سمي
( بهطور مفيدي در توليد لاستيک استفاده ميشود. ( ۱۳
۱۲ – استفاده از روغنهاي سبوس برنج به عنوان گريس
گريس مواد شيميايي چربي است که بهطورگستردهاي در صنعت به علت خصوصيات روانکنندگي و نرمکنندگي مورد استفاده قرار
ميگيرد. ( ۲۳ )مونواستر اسيدهاي چرب که به وسيله استريفيکاسيون اسيدهاي چرب با ترکيبات مونوهيدروکسيل بدست ميآيند به
( عنوان گريس شناخته ميشوند. ( ۲۸ ) روغن سبوس از اين جهت يک روغن گريس عالي محسوب ميشود. ( ۱۰
کاربرد روغن خام
روغن سبوس برنج خام مناسب اهداف خوراکي نيست. اخيراً بخشي از روغن سبوس برنج از سبوس تثبيت نشده به فرم خام استخراج

ميشود و براي اهداف صنعتي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه استفاده ميگردد. چنين استفادههايي شامل توليد صابون، عوامل

ضدزنگ و ضدخوردگي، و عامل جداکننده استيل از قالب ميباشد. روغن سولفوناته در توليد چرم کاربرد دارد. روغن خام با ۷۰
( اسيد چرب آزاد ميتواند هيدروژنه شود و در فرمولاسيون صابون به کار رود. ( ۱
کاربردهاي موم و صمغ سبوس برنج
موم روغن سبوس برنج که طي مومگيري جدا ميشود ، به دو صورت سخت و نرم توليد مي گردد. موم برنج ميتواند تصفيه و تا ايجاد
رنگ سفيد رنگبري شود. اين موم خصوصياتي مشابه موم خرنوب دارد. موم به عنوان جزئي از عوامل پوليش کننده، پرکنندههاي
غذايي، مواد آرايشي و پوششهاي گياهي استفاده ميشود. ( ۱) موم برنج خام توسط شستشو با استون يا اتانول خالص ميشود. در
بسياري کشورها موم برنج خالص شده به عنوان يک عامل آزادکننده براي بستهبنديهاي پلاستيکي در تماس با غذا و پوشش ميوه و
-۸۰oC سبزي براي کاهش رطوبت به کار ميرود. ( ۸) طبق نظر سازمان جهاني غذا و دارو ، موم سبوس برنج تصفيه شده با نقطه ذوب
۷۵ براي استفادههاي غذايي طبق جدول ذكر شده – ۷۵ ، ماکزيمم اسيد چرب آزاد ۱۰ %، ماکزيم انديس يدي ۲۰ و انديس صابوني ۱۲۰
( در ادامه مناسب است.( ۲۰
لستين توليد شده از روغن سبوس برنج از نظر ساختار و عملکرد بسيار به لستين روغن سويا شباهت دارد. ( ۸) لستين ميتواند به عنوان
( عامل امولسيونکننده در غذاهاي فرآوري شده متنوع به کار رود. ( ۱
کاربرد اجزاء روغن سبوس برنج
تصفيه کاستيک روغن برنج همراه با توده صابوني ، مقادير قابلتوجهي اوريزانول روغن را نيز خارج ميکند. پس از اسيدي کردن توده
بازيابي شده و توسط کروماتوگرافي و کريستاليزاسيون خالص ميگردد. محصول pH=۹/ صابون، اوريزانول توسط استخراج اتري در ۵
۹۰ % اوريزانول خالص تخليص ميشود. ماده تقطيرشده بوگير – ۱۲ % اوريزانول، توسط کريستاليزاسيون براي توليد ۹۵ – خام محتوي ۱۵
محتوي مقادير قابلتوجهي توکوفرول، توکوتريانول، اسکوالن و استرولهاي آزاد است. در ماده مقطر تصفيه با بخار نيز مقادير کمتر
اوريزانول وجود دارد که ميتواند توسط تقطير مولکولي در فشار بسيار پايين و در دماي پايين تغليظ شود. ديگر روشها شامل تقطير
( استرها، کروماتوگرافي و کريستاليزاسيون با حلال بهطور تجاري براي بازيابي اين مواد استفاده ميشود. ( ۸
گاما اوريزانول در جذب اشعه ماوراء بنفش مؤثر است و از تأثيرات نامطلوب آن جلوگيري ميکند. امروزه تعدادي از فرمولاسيونهاي
ضدآفتاب حاوي اوريزانول براي انسانها به فروش ميرسد. ( ۱۹ ) فروليک اسيد يک مشتق هيدروکسيسيناميک است که در ميان سلسله
گياهي خصوصاً در سبوس برنج وجود دارد و خصوصيات آنتياکسيداني و جذب اشعه ماوراء بنفش دارد. فروليک اسيد از طريق آنزيم به
روغن سويا متصل ميشود و توليد مونوآسيل و ديآسيل گليسرول فرولات ميکند. خصوصيات آنتياکسيداني و جذب اشعه ماوراء
بنفش اين ماده مانند اسيدفروليک است و به علاوه نامحلول در آب و بينهايت ليپوفيل مي باشد. اين خصوصيت آن را براي استفاده در
صنايع آرايشي به عنوان يک جايگزين کام ً لا طبيعي به جاي اجزاء فعال ضد آفتاب بر مبناي نفت خام و آنتياکسيدانها مناسب
( ميگرداند. ( ۴
گاما اوريزانول باعث رشد توده عضلاني ميشود و يک فرم کريستالي آن به اين منظور به بدنسازان فروخته ميشود. علاوه بر اين گاما
( اوريزانول باعث افزايش مقاومت فيزيکي در ورزشکاران ميگردد. ( ۱۹
و توکوتري انول بر مبناي سبوس برنج باعث تشديد توليد انرژي در سلول، محافظت از غشاي ميتوکندري در برابر Q کوانزيم 10
پراکسيداسيون ليپيدي، حمايت از عملکرد سيستم قلبي_عروقي، بهبود فعاليت سيستم ايمني و سلامت لثهها ميشود و به عنوان
استفاده محدوديت در غذا غذا
۵۰ آبنبات ppm پوشش
در حال انجام در حال انجام ميوهها و سبزيها

۲% آدامس / مواد انعطافپذير ۵

به تنهايي براي مدت طولاني در اروپا، آسيا و ايالات متحده به خاطر Q مکمل مورد استفاده قرار ميگيرد. استفاده ازمکمل کوانزيم 10
( عملکرد آنتياکسيداني و سلامت قلبي_عروقي مورد استفاده قرار ميگرفته است. ( ۳
بر مبناي سويا و توکوتري انول روغن سبوس برنج باعث حفاظت آنتياکسيداني چربيها و غشاهاي E استفاده از مکمل ويتامين
( ليپيدي، حفظ سلامت کلسترول و حمايت از عملکرد سيستم ايمني ميگردد. ( ۲۶
نتيجه گيری
با
توجه به نقش تغذيه ای سبوس برنج در رژيم انسان، اهميت استف اده از اين ج
زء با ا رزش به عنوان بخشی از ضايعات آسيا ب ب  ر ن ج
انکارناپذير
است . مه م ترين جزء سبوس برنج ر ا روغن آن تشکيل می دهد، بنابراين استخرا ج
و ک اربرد آن منطقی به نظ ر می ر س  د .
امروزه بيشتر روش ها در جهت توليد اجزاء آنتی اکسي دانی از اين روغن به صورت خالص برای ساخت فرمولاسيون هاست که ارز ش آ ن
را چند برابر می سا ز د . به دليل ارزش بالای تغذيه ای روغن سبوس برنج از جهت آنتی اکسيدان های موجود و گرايش مردم برای اي ن
محصو لات، توليد اين رو غن در جهان جايگاه خاصی يافته ا س ت . با توج ه به اين نکته که کشور های آسيايی بيشترين مقدار تولي د و
مصرف برنج را دارند، بنابراين سبوس زيادی توليد می کنند و ا ز اين رو می توان از اين محص ول در ج ه ت افزايش بهر ه وری اين صنعت
استفاده کرد.
منبع
elham1sh.blogfa.com

درباره نویسنده

admin

247مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

*

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سبوس برنج باصر,سبوس برنج,فروش,خرید,فروش سبوس برنج,خرید سبوس برنج,. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی
بلاگ ریز قالب وبلاگ قالب بلاگفا قالب میهن بلاگ فایل گرافیکی